Voorwoord:

Foreword: (for English scroll down)

Voorwoord door A. E. Jenkins      

 

De luchtoorlog boven Europa tijdens de jaren 40 is genadeloos beginnen wegzinken in de herinneringen van de getuigen en van diegenen die hebben deelgenomen aan de gebeurtenissen van die tijd. Records werden door-zocht, beoordeeld en de resultaten werden in de geschiedenis ingepast. Blijkbaar brengen deze tijden nog sterke herinneringen los bij veel mensen en het verlangen om deze gebeurtenissen en beroerde momenten terug na te trekken. Rudy Kenis en mensen uit Lummen voelden zich tot deze gebeurtenissen aangetrokken.Zo'n negen jaar geleden, nadat ik op rust was gesteld als professor aan de Universiteit van Sydney, kreeg ik van de ambtenaren van deze universiteit te horen dat iemand uit België opzoek was naar een overlevende piloot van een Lancaster-bommenwerper, die onlangs werd teruggevonden in een moerassig gebied in zijn dorp. Dat Rudy mij had kunnen terugvinden was verbazingwekkend,doch toen zijn verhaal zich langzaam voltooide kon men pas de volledige betekenis van zijn inspanning en toewijding vaststellen.Voor al diegenen die gelijkaardige voorvallen hebben meegemaakt tijdens de oorlogsjaren zal het verhaal van Rudy wel een goede herinnering zijn aan bange momenten, zoals een inwoner van Lummen mij vertelde: " Het geluid van de Lancasters tijdens de nacht was voor ons het geluid van de vrede!"                    

 

Professor Alex E. Jenkins 1987

 

The air war over Europe during the 1940s has begun to sink mercilessly into the memories of the witnesses and those who took part in the events of that time. Records were searched, reviewed and the results fitted into history. Apparently these times still bring strong memories to many people and the desire to retrace these events and bad moments. Rudy Kenis and people from Lummen were drawn to these events. About nine years ago, after I had retired as a professor at the University of Sydney, I was told by the officials of this university that someone from Belgium was looking for to a surviving Lancaster bomber pilot, recently found in a swampy area in his village. That Rudy had been able to find me was astonishing, but only as his story slowly came to an end could the full significance of his effort and dedication be established. For all those who experienced similar incidents during the war years, Rudy's story will be a good memory to moments of fear, as a resident of Lummen told me: "The sound of the Lancasters during the night was to us the sound of peace!"

 

Prof. Alexander E.  Jenkins 1987

 

Voorwoord van de schrijver.

 

Over de Tweede Wereldoorlog werd reeds veel geschreven en het is niet de bedoeling om dit nogmaals te herhalen. Dit boek gaat voornamelijk over het leven en de tragische dood van zes van de zeven bemanningsleden van de Lancaster-bommenwerper "Alfa Romeo Foxtrot Two" van het 460e Australische squadron. Hun vliegtuig werd boven Linkhout-Zelem neergeschoten door een Duitse nachtjager in de nacht van 20 op21 februari 1945. Op dat ogenblik was België reeds bevrijd maarde oorlog woedde toch nog in alle hevigheid verder. De geallieerde troepen vochten een verbeten strijd tegen Duitsland dat tot een uiteindelijke overwinning zou leiden.

Dit boek is opgedragen aan deze mensen, de honderdduizenden geallieerden die uit alle hoeken van de wereld kwamen om in een vreemd land te vechten en er hun leven te laten om ons onze vrijheid terug te geven. Ontelbaar zijn de graven van al die jonge mensen die hier hun laatste rustplaats vonden, honderden, duizenden kilometers van familie en geliefden vandaan.

U vindt hierin niet alleen het verhaal van het neerschieten van een Britse bommenwerper maar ook veel nuttige en interessante achtergrondinformatie. Zo is er een beschrijving van de rol van de Royal Air Force tijdens WO-II, van de bemanningsleden van AR*F2, de raid op 20/21 februari 1945 en het leven van een RAAF-piloot in oorlogstijd. Bovendien krijgt U een beeld van het opzoekingswerk dat hiervoor nodig was en een beschrijving van het bezoek dat de piloot van de Lancaster AR*F2 aan de crashplaats brengt, 40 en 67 jaar later! 

Graag wil ik hier een dankwoord richten aan iedereen die op een of andere wijze heeft geholpen bij mijn opzoekingswerk en bij het tot stand komen van dit boek. Het zou mij te ver leiden om al die personen op te noemen. Bovendien zou de kans bestaan iemand te vergeten. Wel zou ik in het bijzonder mijn vrouw Gerda (+ 28 januari 2007) willen bedanken voor het eindeloze geduld dat zij moest opbrengen om mij dit opzoekingswerk te laten doen.    

Rudy Kenis 2013                  

 

Author's foreword.

 

Much has already been written about the Second World War and it is not the intention to repeat this again. This book is mainly about the lives and tragic deaths of six of the seven crew members of the Lancaster bomber "Alfa Romeo Foxtrot Two" of the 460th Australian squadron. Their plane was shot down above Linkhout-Zelem by a German night fighter in the night of February 20 to 21, 1945. At that time, Belgium was already liberated, but the war still raged on in full force. The Allied troops fought a fierce battle against Germany that would lead to a final victory.

This book is dedicated to these people, the hundreds of thousands of Allies who came from all corners of the world to fight in a foreign land and lay down their lives to give us back our freedom. Countless are the graves of all those young people who found their final resting place here, hundreds, thousands of miles away from family and loved ones.

In this book you will not only find the story of the shooting down of a British bomber, but also a lot of useful and interesting background information. For example, there is a description of the role of the Royal Air Force during WWII, the crew members of AR*F2, the raid on 20/21 February 1945 and the life of an RAAF pilot in wartime. In addition, you will get an idea of the research work that was required for this and a description of the visit that the pilot of the Lancaster AR*F2 pays to the crash site, 40 and 67 years later!

I would like to express my gratitude to everyone who has helped in one way or another with my research and the production of this book. It would take me too far afield to list all of them. Moreover, there would be a chance of forgetting someone. I would especially like to thank my wife Gerda (+ January 28, 2007) for the endless patience she had to muster to allow me to do this research.

 

Rudy Kenis 2013